Featured

STATUTUL

ASOCIATIEI  EURO CLUB MIORITIC

Art. 1 Denumirea. Forma de organizare. Membrii fondatori. Persoanele imputernicite

(1) Asociatia EURO CLUB MIORITIC, referita in continuare drept ”Asociatia” sau prin acronimul „A.E.C.M.”, a fost infiintata sub imperiul dispozitiilor O.G. nr. 26 / 2000, prin vointa de asociere liber exprimata a urmatorilor membrii fondatori:

 1. ADAM ROBERT (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 2. POP SORIN VASILE (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 3. CERNA AUREL SORIN (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii).

(2) Denumirea Asociatiei a fost rezervata conform dovezii disponibilitatii eliberata de Ministerul Justitiei.

(3) A.E.C.M. este organizata sub forma de asociatie, dobandind personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sibiu, in circumscriptia careia Asociatia a avut sediul la data infiintarii, conform prevederilor art. 5 alin. 1 si art. 12 din O.G. nr. 26/2000.

(4) Persoanele imputernicite in vederea desfasurarii procedurii de dobandire a personalitatii juridice sunt toti membrii fondatori, respectiv:

 1. ADAM ROBERT (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 2. POP SORIN VASILE (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 3. CERNA AUREL SORIN (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),

care, impreuna sau separat, dupa cum gasesc de cuviinta, vor efectua toate operatiunile necesare in acest scop, inclusiv declararea sau renuntarea la caile de atac prevazute de lege.

(5) Dupa inscrierea Asociatiei in Registrul special, oricare dintre persoanele imputernicite va putea solicita eliberarea si ridicarea certificatului de inscriere prevazut de art.12 alin.1 O.G. nr. 26 / 2000.

 

Art. 2 Sediul social. Adresa site-ului oficial de internet

(1) Sediul Asociatiei este situat in  jud. Sibiu, mun. Sibiu, str. Strandului nr. 11.

(2) Asociatia NU va desfasura activitate la sediul social.

(3) Adresa sediului Asociatiei poate fi schimbata prin decizia Consiliului director.

(4) La data constituirii Asociatiei, adresa site-ului oficial de internet al Asociatiei este www.euroclubmioritic.ro.  

(5) Consiliul director este imputernicit sa schimbe adresa site-ului oficial de internet al Asociatiei oricand gaseste ca este necesar acest lucru.

 

Art. 3 Teritorialitatea

(1)  Asociatia isi desfasoara activitatea, de regula, pe intreg teritoriul Romaniei, putand insa organiza activitati chinologice specifice si pe teritoriul oricaror altor state in colaborare cu alte asociatii si cluburi chinologice.

 

Art. 4 Scopul si obiectivele

(1) Asociatia are drept scop reproducerea stiintifica, ameliorarea si fixarea caracteristicilor unitare fenotipce ale fondului canin din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic, identificat prin standardul nr. 349 al Federatiei Chinologice Internationale (referita in continuare prin acronimul „F.C.I.”),

(2) Obiectivele Asociatiei:

 1. sa se afilieze la Asociatia Chinologica Romana (referita in continuare prin acronimul „A.Ch.R.”), membra a F.C.I.,
 2. sa actioneze cu responsabilitate si buna-credinta ca membru al A.Ch.R., calitate in care se obliga sa respecte toate hotararile, deciziile si regulamentele emise de organele statutare ale A.Ch.R. si F.C.I.;
 3. sa coordoneze si sa supravegheze cresterea exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic din Romania in vederea folosirii lor adecvate in orice scop stabilit de standardul rasei;
 4. sa contribuie la mentinerea, consolidarea si fixarea stiintifica a fenotipului exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic din Romania, in special a calitatilor lor utilitare, fizice si a rezistentei;
 5. sa sprijine cercetarea in domeniul selectiei, ereditatii, psihologiei animale, alimentatiei, cresterii, ingrijirii, calitatilor utilitare si combaterii bolilor exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic;
 6. sa consilieze si sa sprijine membrii sai, consilierii de selectie (chinotehnisti) in probleme de selectie, ereditate, psihologie animala, alimentatie, crestere, ingrijire, calitati utilitare si combatere a bolilor si exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic din Romania, in special, si in toate problemele cu caracter chinologic, in general;
 7. sa foloseasca toate mijloacele legale de a face propaganda in favoarea reproducerii si cresterii (calitative si cantitative) numarului exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic din Romania de catre cercuri largi ale populatiei, precum si pentru cunoasterea activitatii Asociatiei si a membrilor sai (interviuri la posturile de radio si televiziune, buletine informative, reviste, site-ul oficial de internet al Asociatiei etc.);
 8. sa initieze si sa propuna spre avizare catre A.Ch.R., regulamente tehnice si campionate, expozitii, concursuri, examene, testari, conferinte, plenare, dezbateri, work-shop-uri etc., referite in continuare drept “evenimente chinologice”;
 9. sa organizeze orice fel de evenimente chinologice, cu consultarea prealabila si/sau cooperarea altor asociatii chinologice afiliate la A.Ch.R. sau a comisiilor specifice, dupa caz;
 10. sa acorde premii, distinctii si orice alte forme de recompensare pentru crescatorii, proprietarii, arbitrii si orice alte persoane din tara si strainatate cu rezultate deosebite in activitatile de selectie, crestere, ingrijire si promovare a exemplarelor canine din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic;
 11. sa reprezinte membrii sai in relatia cu F.C.I., A.Ch.R. si in relatia cu organele, organismele si comisiile statutare ale acestora;
 12. sa stabileasca contacte, relatii si sa desfasoare activitati chinologice cu alte cluburi membre F.C.I. si/sau  ce folosesc caini din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic din afara tarii;
 13. sa publice si sa difuzeze comentarii la standardul de rasa;
 14. sa emita, sa modifice si sa actualizeze regulamentele tehnice specifice (regulamentul de crestere, regulamentul de selectie, regulamentul de expozitii, regulamentul de arbitrare etc.);
 15. sa formeze candidatii de arbitru, comisar sau secretar si instructor dresaj dintre membrii care poseda calitatile necesare pentru a deveni arbitru, comisar sau secretar si instructor dresaj, pentru a putea oficia cu competenta, autoritate si impartialitate evenimentele chinologice in conformitate cu regulamentele in domeniu emise de F.C.I. si A.Ch.R.;
 16. sa incurajeze participarea membrilor Asociatiei la evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R. si a Asociatiei,
 17. sa organizeze orice alte activitati care conduc la realizarea scopului Asociatiei.

Art. 5 Durata de functionare

(1) Asociatia functioneaza pe termen nedeterminat, conform art. 6 lit. E teza finala din O.G. nr.26/2000 (durata nelimitata).

 

Art. 6 Patrimoniul initial

(1) Activul patrimonial initial al Asociatiei, in valoare de 200 lei, a fost alcatuit numai din aporturi in bani ale membrilor fondatori.

 

 Art. 7 Categoriile de membri. Modul de dobandire a calitatii de membru. Beneficiarii reali

(1) Categoriile de membrii ai Asociatiei sunt urmatoarele:

 1. membri fondatori,
 2. membri titulari,
 3. membri simpatizanti,
 4. membri de onoare.

(2) Au calitatea de membrii fondatori numai persoanele care au infiintat Asociatia.

(3) Calitatea de membru titular, membru simpatizant si membru de onoare se poate dobandi numai prin aderare la statutul  Asociatiei, in urma exercitarii dreptului constitutional la libera asociere al Asociatiei, prin Presedinte  drept  care presupune libertatea de optiune a Asociatiei de a accepta sau de refuza asocierea cu orice solicitant.

(4) Fara ca prin prezenta clauza sa se constituie un drept, ci doar o vocatie, poate deveni membru titular sau membru simpatizant al Asociatiei, orice solicitant, persoana fizica sau juridica, indiferent de cetatenie/nationalitate, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. in cei 3 ani anteriori datei depunerii cererii de inscriere in Asociatie, nu a fost sanctionat disciplinar defintiv cu excluderea si nu a facut obiectul unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii solicitantului la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale/club national membru al Asociatiei Chinologice Romane la data cererii,
 2. detine in proprietate cel putin un exemplar canin din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic,
 3. a completat si comunicat Asociatiei intreaga documentatie de aderare constand in:

                - cererea de inscriere in Asociatie (formular tipizat),

                - informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul    “D.C.P.” (formular tipizat),

                - copia certificata pentru conformitate cu originalul a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice), respectiv a certificatului inregistrare in registrul public aplicabil (in cazul persoanelor juridice),

                - dovada achitarii taxei de inscriere in Asociatie si a intreagii cotizatii aferente anului in curs doar in contul bancar al Asociatiei

 1. este agreat de catre Asociatie, prin Presedinte, in virtutea dreptului constitutional la libera asociere care presupune si optiunea Asociatiei de a refuza asocierea cu orice solicitant.

Prin ”sanctiune disciplinara definitiva de excludere” se intelege decizia/hotararea luata de organul statutar al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a excluderii solicitantului din asociatia teritoriala/clubul national respectiv si care:

 1. fie nu a fost atacata cu actiunea in anularea judiciara, in termenul prevazut de dispozitiile O.G. nr. 26/2000,
 2. fie a ramas in vigoare ca urmare a ramanerii definitive, in conditiile Codului de procedura civila, a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii in anularea sa judiciara.

Prin existentei unei ”proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii solicitantului la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale sau club national membru al A.Ch.R.” se intelege, dupa caz:

 1. declansarea si nefinalizarea (din cauza renuntarii solicitantului la calitatea de membru) a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice prevazute de statutul propriu al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. pentru analiza posibilelor incalcari de catre solicitant a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale respectivei/lui asociatii teritoriale/club national, ale A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatiii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care respectiva/ul asociatie teritoriala/club national sunt afiliate sau se vor afilia (daca este cazul)
 2. finalizarea, fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare (din cauza renuntarii solicitantului la calitatea de membru), a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice prevazute de statutul propriu al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. pentru analiza posibilelor incalcari de catre solicitant a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale respectivei/lui asociatii teritoriale/club national, ale A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatiii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care respectiva/ul asociatie teritoriala/club national sunt afiliate sau se vor afilia (daca este cazul)

(5) Documentatia de aderare se va completa si transmite Asociatiei, prin orice mijloace care pemit stabilirea identitatii solicitantului, respectiv:

 1. fie personal, urmata de stabilirea identitatii solicitantului prezent, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 2. fie printr-un serviciu de curierat rapid, urmata de stabilirea identitatii solicitantului, in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 3. fie prin posta electronica, protejata printr-o parola care va fi transmisa pe un alt canal de comunicare (SMS, WhatsApp, apel telefonic etc.), urmata de stabilirea identitatii solicitantului, in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie; in cazul documentatiei de actualizare semnate de solicitant cu semnatura electronica extinsa, stabilirea identitatii se realizeaza prin insasi semnatura electronica extinsa aplicata/incorporata pe/in documentul electronic,
 4. fie prin intermediul unui portal informatic utilizat de Asociatie pentru evidenta membrilor sai, prin atribuirea unui nume de utilizator si a unei parole catre solicitantul identificat in prealabil, fie personal, fie in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 5. fie prin orice alta modalitate aprobata de catre Consiliul director care respecta standardele de protectie a D.C.P.

(6) Documentatia de aderare va fi verificata in vederea validarii sale, de catre personalul Asociatiei sau de catre personalul contractorului extern de servicii de secretariat (daca este cazul).

(7) Daca documentatia de aderare este incompleta sau contine erori/lipsuri, aceasta NU va fi validata, iar solicitantul va fi informat in acest sens pe adresa sa de posta electronica, in vederea complinirii lipsurilor constatate. Dupa  complinirea lipsurilor, solicitantul va comunica documentatia de aderare conform aliniatului 5, in vederea verificarii si validarea sale.

(8) Daca documentatia de aderare este validata, aceasta va fi inaintata Presedintelui in vederea analizei si pronuntarii unei decizii. Solicitantul este obligat sa dea Presedintelui lamuriri suplimentare si/sau sa prezinte si  documentele suplimentare solicitate, sub sanctiunea neluarii unei decizii asupra cerere de inscriere sau a respingerii acesteia, la latitudinea Presedintelui.

(9) In virtutea dreptului constitutional la libera asociere, Presedintele este liber sa decida, prin aplicarea rezolutiei sale direct pe cerere sau redate pe un inscris separat, daca sa accepte sau nu aderarea solicitantului la Asociatie, precum si, in cazul in care a acceptat aderarea, acordarea calitatii de membru titular sau de membru simpatizant a solicitantului, fara a fi obligat sa isi motiveze rezolutia si fara ca in cuprinsul rezolutiei sa fie obligatorie inserarea motivelor avute in vedere.

(10) Intrucat dreptul constitutional la libera asociere recunoaste doar vocatia oricarui solicitant de a deveni membru al Asociatiei si dreptul Asociatiei de a decide sa accepte sau sa refuze aderararea solicitantului, deciziile Presedintelui de admitere sau de respingere a cererii de inscriere in Asociatie NU pot fi atacate in justitie pentru motive de oportunitate, ci doar pentru motive de legalitate (daca este cazul).

(11)  In cazul admiterii cererii de inscriere in Asociatie, Presedintele va dispune inregistrarea noului membru in registrul de evidenta a membrilor, , va dispune eliberarea si comunicarea legitimatiei de membru si va dispune indeplinirea formalitatilor legale de declarare la Ministerul Justitiei a D.C.P . actualizate ale beneficiarilor reali ai Asociatiei  La cererea noului membru, legitimatia de membru se poate comunica  si prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, cu suportarea costului acestui serviciu de catre noul membru dupa ce acesta face dovada

(12) In cazul respingerii cererii de inscriere in Asociatie, solicitantul va fi informat de decizia luata in acest sens de catre Consiliul director, prin mesaj email la adresa de posta electronica furnizata de acesta, iar cotizatia anuala (nu si taxa de inscriere) se restituie solicitantului, doar in contul bancar indicat de acesta, mai putin spezele bancare aferente restituirii.

(13) Membrii fondatori au aceleasi drepturi si obligatii ca si membrii titulari.

(14) Membrii titulari au dreptul:

 1. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Adunarii generale, ori tinute exclusiv prin corespondenta,
 2. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Consiliului director, ori tinute exclusiv prin corespondenta, daca participarea lor este aprobata de Consiliul director,
 3. sa isi exprime, sustina si promoveze punctele de vedere,
 4. sa voteze in Adunarea generala asa cum cred de cuviinta, fara a fi obligati sa isi motiveze votul,
 5. sa aleaga si sa fie alesi in organele de administrare si control ale Asociatiei.

(15) Membrii de onoare pot fi orice persoane din tara si strainatate care prin activitatea si preocuparile lor sunt apropiate de scopul si obiectivele ale Asociatiei si/sau care sprijina realizarea acestora. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Consiliul director, fara a fi necesara completarea si depunerea documentatiei de aderare, cu exceptia copiei certificate a cartii de identitate si fara sa fie necesara indeplinirea conditiei privind detinerea unui exemplar canin. Consiliul director poate retrage oricand, prin decizie motivata, calitatea de membru de onoare. Membrii de onoare sunt scutiti de obligatia platii taxei de inscriere si a cotizatiilor si au dreptul:

 1. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Adunarii generale, ori tinute exclusiv prin corespondenta,
 2. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Consiliului director, ori tinute exclusiv prin corespondenta, daca participarea lor este aprobata de Consiliul director,
 3. sa isi exprime, sustina si promoveze punctele de vedere,

(16) Membrii simpatizanti au dreptul:

 1. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Adunarii generale, ori tinute exclusiv prin corespondenta,
 2. sa participe la sedintele/teleconferintele/videoconferintele Consiliului director, ori tinute exclusiv prin corespondenta, daca participarea lor este aprobata de Consiliul director,
 3. sa isi exprime, sustina si promoveze punctele de vedere,

(17) Consiliul director poate decide aprobarea sau respingerea cererii de modificare a statutului actual formulata de catre un membru simpatizant sau membru de onoare in statutul de membru titular, fara ca membrii Consiliului director sa fie obligati sa isi motiveze votul si fara ca in cuprinsul deciziei sa fie obligatorie inserarea motivelor avute in vedere de catre membrii Consiliului director, cu exceptia situatiilor in care membrii Consiliului director solicita in mod expres sa le fie mentionate motivele care au stat la baza votului lor.

(18) Modificarea statutului de membru titular de catre Consiliul director NU este posibila in lipsa cererii sau a  acordului prealabil al membrului respectiv

(19) In considerarea dispozitiilor O.G. nr. 26/2000 si ale Legii nr. 129/2019:

 1. prin "beneficiar real" al Asociatiei se intelege:

                                a) orice persoana fizica ce detine calitatea de asociat cu drept de vot in cadrul Asociatiei,

                                b) orice persoana fizica ce detine calitatea de membru in Consiliul director al Asociatiei,

                                c) orice persoana fizica ce detine calitatea de asociat cu drept de vot, orice persoana fizica ce detine calitatea de membru in Consiliul director sau in Consiliul de administratie, orice administrator, orice director executiv si orice alta persoana cu functii executive in cadrul persoanei juridice ce este asociat cu drept de vot al Asociatiei sau este membru in Consiliul director al Asociatiei,

                                d) orice alta persoana fizica care exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra Asociatiei,

 1. pentru aceleasi considerente de mai sus, intrucat Asociatia este sau va deveni membru al A.Ch.R., atunci beneficiarii reali ai Asociatiei sunt/vor fi SI beneficiarii reali ai A.Ch.R.,
 2. Asociatia si A.Ch.R. sunt obligate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca si a amenzilor contraventionale:

                                a) sa obtina si sa detina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate,

                                b) sa depuna la Ministerul Justitiei declaratii privind identitatea beneficiarilor lor reali, in cazurile prevazute de lege,

                                c) sa puna la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora, informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali.

 1. informatiile adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii reali ai Asociatiei si ai A.Ch.R. nu pot fi obtinute de catre Asociatie si A.Ch.R. decat direct de la acesti beneficiari reali,
 2. dispozitiile legale in materie NU prevad clauze de sanctionare a beneficiarilor reali pentru necomunicarea informatiilor actualizate catre Asociatie si A.Ch.R. si nici clauze exoneratoare de raspundere pentru Asociatie si A.Ch.R. in aceste situatii,
 3. Asociatia si A.Ch.R. trebuie sa fie protejate, prin sanctiuni de tip ghilotina, constand in transformarea, de drept, fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut si fara indeplinirea altor formalitati, a calitatii de asociat cu drept de vot in calitatea de asociat fara drept de vot si/sau in pierderea calitatii  de membru in Consiliul director, de drept, fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut si fara indeplinirea altor formalitati,  de catre acei beneficiari reali care actioneaza cu neglijenta sau cu rea-credinta prin necomunicarea informatiilor actualizate prevazute de dispozitiile legale in materie, in conditiile si la termenele prevazute in reglementarile Asociatiei si ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P.;
 4. Asociatia si A.Ch.R. au obligatia legala de a stoca in condiii corespunzatoare de siguranta intreaga documentatie de aderare, precum si documentatiile de actualizare a D.C.P. ale beneficiarilor reali, pana la implinirea unui termen de 5 ani, calculat de la data incetarii calitatii de asociat cu drept de vot sau de membru in Consiliul director, sens in care Consiliul director al Asociatiei este imputernicit sa adopte regulamente specifice si sa asigure punerea lor in aplicare, dar si sa asigure punerea in aplicare a reglementarilor A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P.,
 5. in cazul in care reglementarile Asociatiei din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P. contravin reglementarilor A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P., atunci doar aceste din urma reglementari se aplica.

(20) Avand in vedere implicatiile de mai sus, in cazul neindeplinirii obligatiilor de actualizare a D.C.P. ale beneficiarilor reali prevazute in prezentul statut si/sau in reglementarile Asociatiei si ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali, calitatea de asociat cu drept de vot se transforma, de drept, in calitatea de asociat fara drept de vot, fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut si fara indeplinirea altor formalitati, iar calitatea de membru in Consiliul director se pierde, de drept, fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut si fara indeplinirea altor formalitati, dupa caz:

 1. fie la data de 16 decembrie a anului in care asociatul cu drept de vot sau membrul in Consiliul director NU a comunicat Asociatiei declaratia anuala de actualizare a D.C.P. (al carei formular tipizat este afisat pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.),
 2. fie in cea de-a 16-a zi calendaristica de la data modificarii oricarora dintre D.C.P. constand in * nume si prenume, * adresa domiciliu sau de resedinta, * cetatenia si * numarul si seria actului identitate, pentru care asociatul cu drept de vot sau membrul in Consiliul director NU a comunicat Asociatiei declaratia de actualizare a D.C.P. (al carei formular tipizat este afisat pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.),

cu precizarea ca in cazul in care reglementarile A.Ch.R. in domeniul beneficiarilor reali prevad date diferite de cele de mai sus, atunci transformarea calitatii de asociat cu drept de vot in calitatea de asociat fara drept de vot sau pierderea calitatii de membru in Consiliul director vor avea loc la datele prevazute in reglementarile A.Ch.R.

(21) Documentatia de actualizare a D.C.P. ale beneficiarilor reali se va completa si transmite Asociatiei, prin orice mijloace care pemit stabilirea identitatii beneficiarului real, respectiv:

 1. fie personal, urmata de stabilirea identitatii beneficiarului real prezent, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 2. fie printr-un serviciu de curierat rapid, urmata de stabilirea identitatii beneficiarului real, in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 3. fie prin posta electronica, protejata printr-o parola care va fi transmisa pe un alt canal de comunicare (SMS, WhatsApp, apel telefonic etc.), urmata de stabilirea identitatii beneficiarului real, in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie; in cazul documentatiei de actualizare semnate de beneficiarul real cu semnatura electronica extinsa stabilirea identitatii se realizeaza prin insasi semnatura electronica extinsa aplicata/incorporata pe/in documentul electronic,
 4. fie prin intermediul unui portal informatic utilizat de Asociatie pentru evidenta beneficiarilor sai reali, prin atribuirea unui nume de utilizator si a unei parole catre beneficiarul real identificat in prealabil, fie personal, fie in cadrul unui apel video, pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 5. fie prin orice alta modalitate aprobata de catre Consiliul director care respecta standardele de protectie a D.C.P.

(22) Documentatia de actualizare va fi verificata in vederea validarii sale, de catre personalul Asociatiei sau de catre personalul contractorului extern de servicii de secretariat (daca este cazul), iar in situatia in care aceasta NU este completa/conforma, beneficiarul real are obligatia remedierii deficientelor constatate in termen de maximum 5 zile de la data comunicarii deficientelor respective.

 

Art. 8 Modul de pierdere a calitatii de membru

(1) Calitatea de membru se pierde prin:

 1. renuntare,
 2. neplata la termen a cotizatiei anuale,
 3. deces,
 4. excludere,
 5. retragerea consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii calitatii de membru si al indeplinirii obligatiilor legale ale Asociatiei si ale A.Ch.R.,
 6. constatarea existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de inscriere in Asociatie,
 7. constatarea existentei unei sanctiuni disciplinare definitive de excludere, aplicate de catre o asociatie teritoriala sau club national membru al A.Ch.R. sau a existentei unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii membrului la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale sau club national membru al Ch.R.

(2) Cererea  de renuntare la calitatea de membru, se formuleaza in scris de catre fiecare membru in parte interesat si se comunica Asociatiei in conditiile prezentului statut, pierderea calitatii de membru avand loc la data comunicarii cererii catre Asociatie. Cererile colective de renuntare la calitatea de membru nu  produc  niciun efect, semnatarii cererilor fiind considerati in continuare membri pana la formularea de cereri personale in acest scop.

(3) In cazul neplatii la termen a cotizatiei anuale, calitatea de membru se pierde, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, la data de 16 decembrie a anului precedent celui pentru care membrul nu a achitat cotizatia anuala.

(4) Calitatea de membru se pierde prin deces, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, la data decesului mentionata in certificatul de deces sau in hotararea judecatoreasca  definitiva pronuntata in acest sens.

(5) Pierderea calitatii de membru prin excludere are loc la data ramanerii definitive a deciziei pronuntate de Consiliul director, in conditiile clauzelor art.9, respectiv:

 1. fie la data expirarii termenului prevazut de dispozitiile O.G. nr. 26/2000 pentru exercitarea actiunii in anularea judiciara a deciziei,
 2. fie la data ramanerii definitive, in conditiile Codului de procedura civila, a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii in anularea judiciara a deciziei.

(6) In cazul retragerii consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii calitatii de membru si al indeplinirii obligatiilor legale ale Asociatiei si ale A.Ch.R., calitatea de membru se pierde, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, in prima zi calendaristica ulterioara datei retragerii consimtamantului.

(7) Oricand  se constata ca un membru al Asociatiei a utilizat declaratii asimilate declaratiilor false in cursul procedurii de inscriere in Asociatie, pierderea calitatii de membru al Asociatiei are loc la data ramanerii definitive a deciziei Consiliul director prin care s-a constatat aceasta situatie, clauzele clauzele art. 8 alin. 5 par. (i) si (ii) de mai sus privind data ramanerii definitive a deciziei aplicandu-se in mod corespunzator.

Prin ”declaratii asimilate declaratiilor false” se intelege acele declaratii care sunt in contradictie evidenta cu documentele pe care se bazeaza sau la care fac referire, ori cu documentele din care rezulta o alta situatie de fapt decat cea declarata, fara sa fie necesar ca aceste contradictii evidente sa fie constatate prin hotarari judecatoresti.

(8) In cazul in care se constata ca un membru nu a formulat cererea de renuntare la calitatea de membru, conform clauzelor art. 10 alin. 2 par. (xiii) si (xiv) de mai jos ca urmare a sanctionarii sale disciplinare definitive cu excluderea de catre o alta asociatie teritoriala sau club national ce sunt membrii ai A.Ch.R. sau a existentei unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii membrului la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale sau club national membru al A.Ch.R., pierderea calitatii de membru al Asociatiei are loc la data ramanerii definitive a deciziei Consiliul director prin care s-a constatat aceasta situatie, clauzele art. 8 alin. 5 par. (i) si (ii) de mai sus privind data ramanerii definitive a deciziei aplicandu-se in mod corespunzator.

Prin ”sanctiune disciplinara definitiva de excludere” se intelege decizia/hotararea luata de organul statutar al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a excluderii membrului in cauza din asociatia teritoriala/clubul national respectiv si care:

 1. fie nu a fost atacata cu actiunea in anularea judiciara, in termenul prevazut de dispozitiile O.G. nr. 26/2000,
 2. fie a ramas in vigoare ca urmare a ramanerii definitive, in conditiile Codului de procedura civila, a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii in anularea sa judiciara.

Prin existentei unei ”proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii persoanei cercetate la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R.” se intelege, dupa caz:

 1. declansarea si nefinalizarea (din cauza renuntarii persoanei cercetate la calitatea de membru) a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice prevazute de statutul propriu al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. pentru analiza posibilelor incalcari de catre membrii sai a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale respectivei/lui asociatii teritoriale/club national, ale A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatiii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care respectiva/ul asociatie teritoriala/club national sunt afiliate sau se vor afilia (daca este cazul)
 2. finalizarea fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare (din cauza renuntarii persoanei cercetate la calitatea de membru) a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice prevazute de statutul propriu al unei asociatii teritoriale/club national membru al A.Ch.R. pentru analiza posibilelor incalcari de catre membrii sai a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale respectivei/lui asociatii teritoriale/club national, ale A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatiii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care respectiva/ul asociatie teritoriala/club national sunt afiliate sau se vor afilia (daca este cazul)

(9) Persoana care si-a pierdut calitatea de membru in oricare dintre conditiile prevazute la art. 8 alin. 5 – 8 de mai sus sau art. 10 alin. 2 par. (xiii) de mai jos,  ramane in continuare obligata pentru eventualele pagube materiale si morale aduse Asociatiei.

(10) Asociatia va stoca in condiii corespunzatoare de siguranta intreaga documentatie aferenta persoanei care   si-a pierdut calitatea de membru fondator sau membru titular, pana la implinirea unui termen de 5 ani, calculat de la data incetarii acestei calitati, conform reglementarilor Asociatiei si/sau ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si ale prelucrarii si protectiei D.C.P.

(11) In cazul persoanelor care si-au pierdut calitatea de membru de onoare sau membru simpatizant, documentatia aferenta va fi distrusa cel mai tarziu in termen de o luna de la data pierderii calitatii de membru, conform reglementarilor Asociatiei si ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si ale prelucrarii si protectiei D.C.P.

(12) Situatiile mentionate la art. 8 alin. 3, 6, 7 si 8 de mai sus NU constituie abateri disciplinare si NU le sunt aplicabile clauzele art. 9 de mai jos, privind sanctiunile si procedura de aplicare a sanctiunilor.

 

Art. 9 Sanctiunile si procedura de aplicare a sanctiunilor

(1) Pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie chinologica si de protectie a animalelor, a statutelor, a regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitilor organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei, membri pot fi sanctionati prin decizia Consiliului director, cu:

 1. avertismentul scris;
 2. suspendarea calitatii de membru pe o perioada de cel mult 1 an, ceea ce presupune suspendarea dreptului membrului de a expune exemplarele canine aflate in proprietatea sau coproprietatea sa in toate evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R., a Asociatiei si/sau a partenerilor lor, precum si suspendarea dreptului membrului de a beneficia de serviciile cartii de origine ale A.Ch.R. pentru exemplarele canine aflate in proprietatea sau coproprietatea sa,
 3.  excluderea

(2) Intrucat aprecierea gravitatii faptei si a sanctiunii ce urmeaza sa fie aplicate reprezinta un atribut exclusiv al Consiliului director, acesta poate aplica orice sanctiune, deciziile de sanctionare neputand fi contestate pentru motive de oportunitate, ci doar pentru motive de nelegalitate (incalcarea dispozitiilor legale, a actului constitutiv si statutului Asociatiei).

(3) Despre existenta unei incalcari a dispozitiilor legale in materie chinologica si de protectie a animalelor, a statutelor, a regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitilor organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei, Consiliul director  se poate autosesiza ori poate fi sesizat de orice persoana, actul de sesizare si dovezile atasate acestuia urmand a fi afisat, integral, pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, in sectiunea speciala pe care o pot accesa doar membrii Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si parola, in vederea asigurarii confidentialitatii si sigurantei D.C.P., ori in sectiunile publice ale site-ului oficial de internet al Asociatiei daca D.C.P. (nume, prenume, adresa de domiciliu, C.N.P., seria si numarul cartii de identitate, date bancare etc.) care nu sunt necesare scopului afisarii au fost anonimizate in mod corespunzator.

(4) In vederea respectarii dreptului la aparare si la opinie al membrului in cauza, acesta va putea exprima, in scris, un punct de vedere si apararile pe care le considera necesare, pe care le va comunica Asociatiei in conditiile prezentului statut, cel mai tarziu pana in precedenta zi lucratoare celei de tinere a sedintei mentionate la aliniatul urmator.

(5) In proxima sedinta implinirii unei termen de o saptamana de la data afisarii pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, Consiliul director va analiza  toate imprejurarile in care s-a produs presupusa incalcare a dispozitiilor legale in materie chinologica si de protectie a animalelor, a statutelor, a regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitilor organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei, precum si punctul de vedere si apararile formulate in scris de membru.

(6) In cazul in care gaseste intemeiata sesizarea, Consiliul director va pronunta o decizie de sanctionare a membrului, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.9 alin.1 si 2 , pentru fapte savarsite cu cel mult 3 ani inaintea datei emiterii deciziei de sanctionare.

(7) Decizia de sanctionare se afiseaza  pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, in sectiunea speciala pe care o pot accesa doar membrii Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si parola, in vederea asigurarii confidentialitatii si sigurantei D.C.P. ori in sectiunile publice ale site-ului oficial de internet al Asociatiei daca D.C.P. (nume, prenume, adresa de domiciliu, C.N.P., seria si numarul cartii de identitate, date bancare etc.) care nu sunt necesare scopului afisarii au fost anonimizate in mod corespunzator si produce efecte de la data afisarii sale, data de la care incepe sa curga termenul de 15 zile prevazut de dispozitiile O.G. nr.26/2000 in care decizia poate fi atacata in justitie de catre membrul sanctionat.

(8) Prin derogare de la prevederile alinatelor 1 si 2 din prezentul articol, membrii Consiliului director, Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori ai Asociatiei sau ai oricarei filiale sau sucursale NU pot fi sanctionati decat de catre Adunarea generala a Asociatiei sau de catre Adunarea generala a filialei sau sucursalei din care fac parte, numai pentru savarsirea de abateri grave si cu aplicarea corespunzatoare a alin. 2 – 7 de mai sus.

(9) Abaterile grave sunt cele prevazute in mod explicit in prezentul statut sau in statutele filialelor ori sucursalelor  Asociatiei, precum si nedeschiderea si neasigurarea operarii contului bancar al Asociatiei sau al oricarei filiale sau sucursale a Asociatiei

(10) In cazul in care cel sanctionat cu excluderea este membru al Consiliului director al Asociatiei sau al unei filiale sau sucursale a Asociatiei, atunci, de la data excluderii din Asociatie, acesta pierde, de drept, fara indeplinirea vreunei formalitati, si calitatea de membru in respectivul Consiliu Director, iar Asociatia, respectiv filiala sau sucursala in cauza sunt obligati sa convoace si sa tina, in termen de maximum 90 zile de la data excluderii, o Adunare generala pentru alegerea unui nou membru in Consiliul director, pentru un mandat cu o durata egala cu cea ramasa pentru membrul care a fost exclus.

 

Art. 10 Drepturile si obligatiile membrilor

(1) Cu observarea prevederilor art. 7 alin.13-16 din Statut, membrii au dreptul:

 1. sa voteze in cadrul sedintelor Adunarilor generale potrivit convingerilor si intereselor proprii, insa numai cu respectarea scopului si a obiectivelor Asociatiei,
 2. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in statut si dispozitiile legale (daca e cazul),
 3. sa atace in justitie hotararile Adunarii generale si deciziile Consiliului director in situatia in care acestea sunt contrare legii, actului constitutiv si statutului; in exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta despre hotarare sau decizie, se considera a fi data afisarii hotararii sau deciziei pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
 4. sa participe la toate activitatile organizate de Asociatie potrivit scopului si obiectivelor acesteia,
 5. sa expuna, personal sau prin alte persoane, exemplarele canine detinute ori aflate in proprietatea sau coproprietatea lor, in toate evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R., si a Asociatiei; acest drept NU le este recunoscut membrilor Asociatiei inscrisi pe listele forfetare comunicate de F.C.I., A.Ch.R. si membrii/partenerii acestora pana la data platii integrale a sumelor pentru care au fost inscrisi pe listele forfetare, solicitarea acestora de inscriere adresata organizatorilor fiind considerata abatere disciplinara grava;
 6. sa beneficieze de serviciile cartii de origine A.Ch.R., prin intermediul Asociatiei;
 7. sa aiba acces la informatii, standarde si mijloacele materiale ale Asociatiei in vederea folosirii lor numai potrivit scopului Asociatiei;
 8. sa participe la actiunile sanitar-veterinare organizate de catre Asociatie;
 9. sa efectueze stagii de pregatire si specializare;
 10. sa utilizeze spatiile amenajate de Asociatie sau puse la dispozitia Asociatiei pentru deprinderea, fixarea si imbunatatirea calitatilor utilitare, fizice si a rezistentei exemplarelor canine aflate in detinerea membrilor sai;
 11. sa fie informati, prin publicarea pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., cu privire la toate hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si a A.Ch.R. In exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site-ul oficial de internet respectiv, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.

(2) Membrii au obligatia:

 1. sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire dispozitiile legale in materie chinologica si de protectie a animalelor, a statutelor, a regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitilor organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei si/sau ale filialelor sau sucursalelor din care fac parte, daca este cazul;
 2. sa achite cotizatia anuala cel mai tarziu la data de 15 decembrie a fiecarui an (inclusiv) pentru anul viitor, in cuantumul stabilit de Consiliul director, in conditiile prezentului statut;
 3. sa nu intreprinda acte, fapte, actiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele F.C.I., A.Ch.R., ale Asociatiei, ale sucursalelor/filialelor sale, daca este cazul, si/sau ale partenerilor sai,
 4. sa se abtina de la orice comportament calomnios, injurios si violent fata de orice persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic (persoanele cu functii de conducere in orice organisme cu activitate chinologica, arbitrii chinologi, secretari si comisari de ring, instructori dresaj, atentarori, proprietari, detinatori si crescatori de caini etc.);
 5. sa respecte bunele moravuri, sa se comporte in mod civilizat si cu buna-credinta fata de orice persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic, cu orice ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic – telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje text, audio, video, combinate transmise in orice modalitate email, SMS, WhatsApp etc., inclusiv, dar nelimitat cu ocazia postarii in mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari publice, proteste, evenimente chinologice, sedinte ale organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica, intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc.; efectuarea de inregistrari audio/video fara ca persoanele participante sa fie informate sau sa cunoasca, la momentul inregistrarii, ca sunt inregistrate, precum si transmiterea, in orice forma, a acestor inregistrari catre terti este considerata o incalcarea a bunelor moravuri,
 6. sa aiba un comportament adecvat si lipsit de cruzime fata de animalele de companie si cele fara stapan; prin comportanent inadecvat si crud se intelege:
  1. cauzarea de durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie sau unui animal fara stapan;
  2. abandonarea unui animal de companie aflat in detinerea lor;
  3. neacordarea animalelor de companie aflate in detinerea lor, a ingrijirilor si atentiei necesare, tinand cont de nevoile etologice ale speciei si rasei respective si, in special: * neasigurarea, in cantitate suficienta, de hrana si apa, ** neasigurarea posibilitatilor de miscare, *** neluarea masurilor necesare pentru ca acestea sa nu devina libere,
  4. selectionarea un animal de companie pentru reproductie fara a lua in considerare caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale care ar putea compromite sanatatea si bunastarea descendentilor sau a femelei,
  5. dresarea sau a incearcarea de dresare a unui animal de companie prin metode care ar putea prejudicia sanatatea sau bunastarea animalului ori utilizand mijloace artificiale care provoaca rani sau dureri inutile, suferinte ori teama;
  6. fortarea un animal de companie sa isi depaseasca capacitatea sau forta sa naturala utilizand mijloace artificiale care provoaca rani sau dureri inutile,
  7. organizarea de lupte intre animale de companie,
  8. sacrificarea unui animal de companie sau a unui animal fara stapan ori crearea conditiilor de sacrificare a acestora, in alte conditii decat cele mentionate in art.11 din Conventia europeana pentru protectia animalelor de companie;
 7. sa comunice Asociatiei orice modificare a datelor de identificare sub sanctiunea neluarii lor in seama (doar membrii simpatizanti si membrii de onoare),
 8. sa comunice Asociatiei anual, pana la data de 15 decembrie a fiecarui an, si in termen de maximum 15 zile de la data la care apar modificari ale D.C.P. constand in nume si prenume, adresa domiciliu sau de resedinta, cetatenia, numarul si seria actului identitate, declaratia de actualizare a D.C.P. (a carei formular tipizat este afisat pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.), in conformitate cu reglementarile Asociatiei si ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali (doar membrii fondatori si membrii titulari),
 9. sa verifice periodic site-ul oficial de internet al Asociatiei si al A.Ch.R., pentru a lua la cunostinta si a fi informati cu privire la toate hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si a A.Ch.R. In executarea intocmai a acestei obligatii, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site,
 10. in termen de maximum 1 luna de la data dobandirii calitatii de membru, sa faca toate demersurile pentru inregistrarea lor in sectiunea speciala a membrilor de pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si de parola, in vederea accesarii sectiunilor din site care contin documente si informatii interne ale Asociatiei sau D.C.P. care trebuiesc protejate. Nerespectarea acestei obligatii de catre membri nu poate fi invocata ca motiv pentru care nu au putut lua la cunostinta de hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, de orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si nici ca motiv pentru care data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, ar putea fi considerata alta data decat data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare,
 11. sa isi mentina activ contul de utilizator pe toata perioada in care sunt membri, in vederea accesarii sectiunilor din site care contin documente si informatii interne ale Asociatiei sau date cu caracter personal care trebuiesc protejate. Nerespectarea acestei obligatii de catre membri nu poate fi invocata ca motiv pentru care nu au putut lua la cunostinta de hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, de orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si nici ca motiv pentru care data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, ar putea fi considerata alta data decat data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare.
 12. sa nu se inscrie in entitati chinologice care nu sunt afiliate direct sau indirect la F.C.I. sau A.Ch.R., sa nu participe la niciun fel de eveniment chinologic organizat de entitati chinologice care nu sunt afiliate direct sau indirect la F.C.I. sau A.Ch.R., sa nu solicite acte de origine, certificate, diplome, arbiraje etc. pentru exemplarele canine proprii de la entitati chinologice care nu sunt afiliate direct sau indirect la F.C.I. sau A.Ch.R., sa nu accepte montarea exemplarelor canine proprii cu exemplare canine care prezinta acte de origine nerecunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. Impunerea acestor obligatii in sarcina membrilor Asociatiei are ca justificare necesitatea de evita orice fel de confuzii care se pot crea intre F.C.I. si A.Ch.R. pe de o parte si entitatile chinologice care nu sunt afiliate, direct sau indirect, la F.C.I. si A.Ch.R., pe de alta parte,
 13. sa renunte la calitatea de membru al Asociatiei, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a sanctiunii disciplinare cu excluderea, conform clauzelor art. 8 alin. 8 teza penultima din statut, aplicate de catre o asociatie teritoriala/club national membru Ch.R.
 14. sa renunte la calitatea de membru al Asociatiei, in termen de 3 zile de la data renuntarii la calitatea de membru in cadrul unei asociatii teritoriale/club national membru A.Ch.R. la care exista o procedura disciplinara nefinalizata sau finalizata fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare, ca urmare a renuntarii membrului Asociatiei la calitatea de membru al acelei asociatii teritoriale/club national membru al Ch.R, conform clauzelor art. 8 alin. 8 teza finala din statut.

(3) Incalcarea de catre membri a obligatiilor mentionate la aliniatul precedent, paragrafele (i) – (vi), (viii) si (xii) constituie abateri disciplinare grave.

 

Art. 11 Categoriile de resurse patrimoniale

(1) Pe langa patrimoniul initial, Asociatia poate avea si urmatoarele resurse patrimoniale:

 1. taxe de inscriere;
 2. cotizatii anuale ale membrilor;
 3. venituri realizate din activitati economice directe (taxele percepute pentru serviciile de reprezentare a membrilor in relatia cu Cartea de Origine Romana, referita in continuare prin acronimul ”C.O.R.”, taxele pentru organizarea evenimentelor chinologice etc.);
 4. donatii, sponsorizari sau legate;
 5. dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
 6. dividende ale societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
 7. alte venituri prevazute de lege.

(2) Asociatia poate infiinta societati in calitate de asociat unic, coasociat sau actionar. Dividendele obtinute de Asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei

(3) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al acestuia.

 

Art. 12 Organul de conducere – Adunarea generala

(1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei avand drept competente, mod de convocare, desfasurare si luare a hotararilor, cele stabilite prin dispozitiile legale si prezentul statut.

(2) Adunarea generala este formata NUMAI din membrii fondatori si membrii titulari ai Asociatiei, intrucat doar acestia pot alege si pot fi alesi in cadrul adunarilor generale, fiind insa permisa si participarea membrilor simpatizanti si a membrilor de onoare la intruniri, cu observarea clauzelor de la art. 7 alin.13-16 din Statut.

(3) Atributiile adunarii:

 1. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
 2. alegerea si revocarea membrilor Consiliului director al Asociatiei oricand, chiar si inainte de expirarea mandatelor acestora, revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului director al oricarei filiale sau sucursale, precum si sanctionarea oricarui membru al Consiliului director al Asociatiei sau a oricarui membru al Consiliului director al oricarei filiale sau sucursale;
 3. alegerea si revocarea Cenzorului sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de cenzori, oricand, chiar si inainte de expirarea mandatelor acestora, revocarea din functie a oricarui Cenzor sau membru al Comisiei de cenzori ai oricarei filiale sau sucursale, precum si sanctionarea oricarui Cenzor sau membru al Comisiei de cenzori ai oricarei filiale sau sucursale;
 4. infiintarea si desfiintarea de filiale si sucursale, inclusiv fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea lor, respectiv validarea sau invalidarea hotararilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare ale Adunarilor generale ale filialelor si sucursalelor;
 5. modificarea actului constitutiv si a statutului, precum si aprobarea prealabila a fiecarei propuneri de modificare a actelor constitutive si a statutelor filialelor si sucursalelor;
 6. dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 7. verificarea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli;
 8. verificarea si aprobarea situatiilor financiare;
 9. descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului director si a Cenzorilor;
 10. desfiintarea deciziilor Consiliului director al Asociatiei, a hotararilor Adunarilor generale ale oricarei filiale sau sucursale, ale deciziilor Consiliului director al oricarei filiale sau sucursale, atat pentru motive de legalitate (in situatia in care aceste aceste decizii sunt contrare legii, statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitilor organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R., ale Asociatiei si ale filialei sau sucursalei respective), cat si pentru motive de oportunitate;
 11. stabilirea atributiilor organelor de conducere mai sus mentionate, chiar si in afara celor rezultate din prezentul statut si regulamente, cu respectarea insa a dispozitiilor legale;
 12. orice alte atributii prevazute in lege, statut si regulamentele Asociatiei;

(4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an.

(5) Adunarea generala se convoaca, de regula, la initiativa Consiliului director, prin afisarea convocatorului pe site-ul oficial de internet al Asociatiei,  cel mai tarziu cu o saptamana inainte de data tinerii sedintei. Ordinea de zi mentionata in convocator este orientativa, modificarea si forma finala a acesteia fiind atributul exclusiv al Adunarii generale.

(6) Adunarea generala poate fi convocata si la initiativa a cel putin o treime din numarul total al membrilor fondatori/titulari, solicitarile de convocare (continand succint si problemele asupra carora se solicita pronuntarea Adunarii generale) urmand a fi comunicate Consiliului director in conditiile prezentului statut; pentru calculul si verificarea indeplinirii conditiei treimii din numarul total de membri fondatori/titulari, vor fi avute in vedere toate solicitarile de convocare comunicate Consiliului director in conditiile prezentului statut, in decurs de 15 zile de la data comunicarii primei solicitari, sens in care Consiliul director se va intruni in termen de maximum 5 zile de la implinirea termenului de 15 zile. Daca constata indeplinita conditia treimii din numarul total al membrilor fondatori/titulari, Consiliul director va proceda imediat, prin decizie adoptata in aceeasi sedinta, la convocarea Adunarii generale; neadoptarea deciziei de convocare constituie abatare disciplinara grava pentru membrii Consiliului director care nu au  pus-o in discutie sau care au votat impotriva convocarii.

(7) Adunarea generala poate fi convocata si de catre Cenzor, insa numai in conditiile art.14 si art.18, prin afisarea convocatorului pe site-ul oficial de internet al Asociatiei sau prin publicarea convocatorului numai in ziarul „Romania libera” in orice zi de marti, in ambele situatii insa insa cel mai tarziu cu o saptamana inainte de data tinerii sedintei.

(8) Adunarea generala este statutar constituita daca la data, ora si locul stabilite prin convocator sunt prezenti, personal sau prin imputernicit, cel putin jumatate plus unu dintre membrii fondatori/titulari ai Asociatiei, intrucat doar acesti membri au drept de vot in cadrul adunarilor generale. Retragerea unui membru din sedinta NU atrage pierderea cvorumului, hotararile putand fi luate de catre ceilalti membri prezenti.

(9) Avand in vedere caracterul consensual al mandatului insa pentru evitarea unor contestatii ulterioare, dovada mandatului (imputernicirea) se da obligatoriu in scris, sub semnatura olografa a mandantului, fara indeplinirea niciunei formalitati in fata notarilor publici, insa numai catre un alt membru al Asociatiei Acordarea imputernicirii catre o alta persoana decat un membru al Asociatiei atrage nulitatea de drept a imputernicirii, fara indeplinirea vreunei formalitati, prezenta persoanei astfel imputernicite la lucrarile Adunarilor generale nefiind permisa, iar daca aceasta totusi a participat si a votat in cadrul Adunarilor generale atunci votul sau nu va fi luat in considerare. De asemenea, mandatul poate fi acordat si verbal in sedinta, personal sau printr-un apel video care sa pemita identificarea fara dubii a mandantului, facandu-se referire in acest sens in foaia colectiva de prezenta de catre secretarul adunarii.

(10) Daca cvorumul nu este intrunit la ora mentionata in convocator, Adunarea generala se considera a fi statutar constituita cu membrii fondatori/titulari prezenti la locul stabilit prin convocator, indiferent care ar fi numarul acestora, la expirarea unui termen de 30 minute de la ora mentionata in convocator, asa cum reiese din foaia colectiva de prezenta intocmita prin grija secretarului adunarii, desemnat de catre conducatorul adunarii in persoana reprezentatului colaboratorului extern cu care Asociatia are incheiat contract de furnizare de servicii de secretariat (daca exista) sau, in lipsa colaboratorului extern, in persoana oricarei alte persoane desemnate de catre conducatorul sedintei. Foaia colectiva de prezenta va fi semnata de catre toti membrii fondatori/titulari  ai Asociatiei prezenti personal sau prin imputernicit.

(11) Lucrarile Adunarilor generale sunt conduse de catre Presedintele Asociatiei, iar in lipsa acestuia, de catre decanul de varsta al membrilor Consiliului director prezenti personal in sedinta, ori in absenta tuturor membrilor  Consiliului director, de catre decanul de varsta al membrilor fondatori/titulari  ai Asociatiei prezenti personal in sedinta, care va pastra aceasta functie pe intreaga durata a sedintei. Daca pe parcursul lucrarilor, conducatorul sedintei paraseste sedinta, atunci conducatorul acesteia devine urmatoarea persoana care se califica pentru aceasta functie conform celor de mai sus.

(12) Ordinea de zi propusa prin convocator va fi modificata si aprobata de Adunarea generala, cu respectarea conditiilor de majoritate prevazute in prezentul statut.

(13) Adunarea generala ia hotarari valabile prin votul majoritatii simple a membrilor fondatori/titulari ai Asociatiei prezenti personal sau prin imputernicit, cu exceptia hotararilor privind:

 • fuziunea sau divizarea Asociatiei,
 • infiintarea si desfiintarea de filiale si sucursale, inclusiv fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea lor, respectiv validarea sau invalidarea hotararilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare ale Adunarilor generale ale filialelor si sucursalelor;
 • desfiintarea deciziilor Consiliului director al Asociatiei, a hotararilor Adunarilor generale ale oricarei filiale sau sucursale, ale deciziilor Consiliului director al oricarei filiale sau sucursale, atat pentru motive de legalitate, cat si pentru motive de oportunitate;
 • sanctionarea membrilor Consiliului director, a Cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori ai Asociatiei sau ai oricarei filiale ori sucursale,

care se iau cu votul a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor fondatori/titulari ai Asociatiei.

(14) Votul este, de regula, deschis (la vedere), insa Adunarea generala poate hotari (cu majoritatea mentionata in aliniatul precedent) ca votul sa fie secret  in orice chestiune in care este chemata sa hotarasca.

(15) Membrul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai (rudele sotului) pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte nici la deliberare si nici la vot. Incalcarea oricareia dintre interdictiile din acest aliniat constituie abatere disciplinara grava.

(16) Membrul care incalca dispozitiile aliniatului precedent este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

(17) Hotararile Adunarii generale luate in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat impotriva.

(18) Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare, prevederile art.10 alin.2 paragraful (ix) aplicandu-se in mod corespunzator, sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

(19) Sedintele Adunarii generale vor fi inregistrate audio, urmand ca procesul verbal al sedintei sa fie redactat ulterior de catre secretarul sedintei in baza inregistrarii audio. Deliberarile se consemneza pe scurt, iar hotararile se consemneaza integral. Inregistrarile audio sunt destinate exclusiv uzului intern al secretarului, si nu vor fi puse la dispozitia altor persoane, urmand a fi sterse in termen de cel mult 1 luna de la crearii lor.

(20) Procesul verbal al sedintei Adunarii, impreuna cu foaia colectiva de prezenta si/sau orice alte documente ce constituie anexe la procesul verbal vor fi semnate/contrasemnate, in atatea execmplare cate sunt necesare pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare in registrele publice, daca este cazul, numai de catre secretarul sedintei, care le va inregistra apoi in registrul de corespondenta al Asociatiei.

(21) Pentru informarea membrilor, hotararile Adunarii generale se afiseaza pe site-ul de internet oficial al Asociatiei,  in sectiunea speciala pe care o pot accesa doar membrii Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si parola, in vederea asigurarii confidentialitatii si sigurantei datelor cu caracter personal ori in sectiunile publice ale site-ului oficial de internet al Asociatiei daca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de domiciliu, C.N.P., seria si numarul cartii de identitate, date bancare etc.) care nu sunt necesare scopului afisarii au fost anonimizate in mod corespunzator.

(22) Dupa dobandirea personalitatii juridice de catre Asociatie, membrii primului Consiliu director vor convoca Adunarea generala a membrilor la o sedinta ce va avea loc cel mai tarziu in luna februarie 2021, pentru alegerea sau confirmarea, in conditiile prezentului statut, a membrilor Consiliului director si a Cenzorului, daca desemnarea acestuia este obligatorie conform art. 14 din statut si pentru aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a strategiei de actiune a Asociatiei aferente anului 2021.

(23) Adunarile generale se pot intruni si in teleconferinte, videoconferinte ori prin corespondenta (postala sau electronica), in conditiile stabilite de Consiliul director prin regulamente specifice in acest sens, cu respectarea insa termenelor de convocare, a cvorumului, a conditiilor de adoptare a hotararilor si de publicare a hotararilor in conditiile de mai sus, cu asigurarea insa a stabilirii si dovedirii identitatii membrilor participanti, respectiv:

 • fie printr-un apel video care sa pemita identificarea fara dubii a membrului pe baza unui act de identitate cu fotografie,
 • fie prin posta electronica, in cazul documentelor semnate de membri cu semnatura electronica extinsa,
 • fie prin intermediul unui portal informatic utilizat de Asociatie pentru evidenta membrilor sai, prin atribuirea unui nume de utilizator si a unei parole catre un membru identificat anterior conform paragrafelor anterioare,
 • fie prin orice alta modalitate aprobata de catre Consiliul director.

(24) Adunarile generale pot fi tinute si fara convocare in sedinte, teleconferinte sau videoconferinte ad-hoc (de indata), in orice locatie din tara, fara indeplinirea vreunei formalitati de convocare, cu conditia sa fie prezenti toti membrii fondatori/titulari ai Asociatiei; in cazul in care unul dintre membri se retrage din intrunirea ad-hoc, atunci intrunirea ad-hoc inceteaza de drept, fara indeplinirea vreunei formalitati, de la momentul retragerii, fara indeplinirea altor formalitati, hotararile adoptate pana la momentul incetarii fiind perfect valabile; dupa incetarea intrunirii ad-hoc prin retragerea unuia dintre membri, nicio hotarare nu mai poate fi luata de catre ceilalti membri prezenti; daca  membrii ramasi iau totusi hotarari dupa incetarea intrunirii ad-hoc, acestea NU produc niciun efect juridic, iar fapta membrilor de a adopta hotarari dupa incetarea intrunirii constituie abatere disciplinara grava.

(25) Componenta nominala a membrilor PRIMEI Adunari generale este redata mai jos:

 1. CERNA AUREL SORIN (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 2. ADAM ROBERT (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 3. POP SORIN VASILE (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii).

 

Art. 13 Organul de administrare si executie – Consiliul director

(1) Consiliul director, este organul de administrare si executie al Asociatiei, ce asigura punerea in executare a dispozitiilor legale si a tuturor hotararilor Adunarii generale ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei, potrivit competentelor, modului de convocare, desfasurare a sedintelor si luare a deciziilor stabilite prin dispozitiile legale, prezentul statut, hotararile Adunarii generale si regulamentele interne.

(2) Consiliul director este format din trei membri. Functiile in Consiliul director sunt: Presedinte, VicePresedinte chinotehnic si VicePresedinte organizatoric.

(3) Membrii Consiliului director se aleg de catre Adunarea generala numai dintre membrii Asociatiei care nu au fost suspendati sau exclusi din Asociatie sau dintr-un organism la care Asociatia este parte, pentru mandate a cate 5 ani, fiind reeligibili si revocabili chiar daca revocarea acestora nu figureaza pe ordinea de zi.

(4) Nu poate fi membru al Consiliului director persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca  Asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

(5) Atributiile Consiliului director:

 1. administreaza activitatea curenta a Asociatiei si aduce la indeplinire hotararile Adunarilor generale si deciziile organelor de conducere, administrare si control ale F.C.I., A.Ch.R. si ale Asociatiei;
 2. convoaca Adunarile generale;
 3. prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
 4. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, prin Presedinte; Consiliul director poate dispune, punctual, ca un anumit act juridic sa se incheie nu prin Presedinte, ci prin persoane imputernicite in conditiile art.26 din O.G. nr. 26 / 2000;
 5. administreaza si gestioneaza patrimoniul Asociatiei;
 6. stabileste cuantumul taxei de inscriere in Asociatie si a cotizatiei anuale a membrilor, a taxelor de inscriere le evenimentele chinologice si, in general a oricaror altor tarife, taxe si sume legate de organizarea si functionarea Asociatiei, valabile pana la data modificarii lor printr-o decizie ulterioara a Consiliului director,
 7. analizeza incalcarea obligatiilor statutare si decide aplicarea de sanctiuni;
 8. intocmeste si aproba regulamentele tehnice specifice, precum si actele constitutive si statutele intiale ale filialelor si sucursalelor;
 9. decide in privinta schimbarii adresei sediului Asociatiei, fara a fi nevoie de confirmarea ulterioara a deciziei de catre Adunarea generala;
 10. stabileste si aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei (structura, retribuirea, negocierea si incheierea actelor prevazute de legislatia muncii),
 11. decide asupra oricaror probleme prevazute de statut sau de dispozitiile legale in vigoare, dar care nu sunt de competenta exclusiva a Adunarii generale,
 12. stabileste datele si localitatie la/in care se vor desfasura evenimentele chinologice organizate de Asociatie

(6) Atributiile Presedintelui:

 1. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, incheind acte juridice in numele Asociatiei, insa numai dupa ce Consiliul director a decis in acest sens;
 2. prezinta Consiliului director executia bugetara, proiectul de buget, proiectul situatiilor financiare, proiectul organizarii interne a Asociatiei;
 3. conduce intrunirile Adunarilor generale,
 4. convoaca si conduce intrunirile Consiliului director;
 5. impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului director organizeaza si vegheaza la buna desfasurare a activitatii Asociatiei si a evenimentelor chinologice organizate de aceasta,
 6. indeplineste orice atributii prevazute statut sau stabilite de Adunarea generala sau de Consiliul director.

(7) Atributiile VicePresedintelui chinotehnic:

 1. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii in cazul in care Presedintele nu este prezent, insa incheierea actelor juridice in numele Asociatiei nu se poate face decat daca Consiliul director i-a delegat aceasta atributie in mod expres, prin decizie adoptata in conditiile prezentului statut,
 2. conduce si urmareste buna desfasurare a activitatii chinotehnice de catre Asociatie si membrii sai;
 3. vegheaza la respectarea tuturor regulamentelor chinotehnice elaborate de catre Asociatie si partenerii acesteia de catre Asociatie si membrii sai;
 4. prezinta Consiliului director spre aprobare regulementele specifice (de crestere, de selectie etc.) si/sau propunerile de modificare a lor;
 5. intocmeste si tine registrul de evidenta a reproducatorilor si a examenelor de selectie;
 6. participa la sedintele Adunarilor generale si la sedintele Consiliului director;
 7. impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului director organizeaza si vegheaza la buna desfasurare a evenimentelor chinologice organizate de Asociatie,
 8. indeplineste orice atributii prevazute statut sau stabilite de Adunarea generala sau Consiliul director ori de catre Presedinte in cazul delegarii incheierii actelor juridice in numele Asociatiei

(8) Atributiile VicePresedintelui organizatoric:

 1. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii in cazul in care Presedintele si VicePresedintele chinotehnic nu sunt prezenti, insa incheierea actelor juridice in numele Asociatiei nu se poate face decat daca Consiliul director i-a delegat aceasta atributie in mod expres, prin decizie adoptata in conditiile prezentului statut,
 2. conduce si urmareste buna desfasurare a activitatii de instruire si dresaj de catre Asociatie si membrii sai;
 3. vegheaza la respectarea tuturor regulamentelor sportive si utilitare elaborate de catre Asociatie si partenerii acestuia de catre Asociatie si membrii sai;
 4. prezinta Consiliului director spre aprobare regulementele specifice (crestere si selectie, sport canin etc.) si/sau propunerile de modificare a lor;
 5. participa la sedintele Adunarilor generale si la sedintele Consiliului director;
 6. impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului director organizeaza si vegheaza la buna desfasurare a evenimentelor chinologice organizate de Asociatie,
 7. indeplineste orice atributii prevazute statut sau stabilite de Adunarea generala sau Consiliul director ori de catre Presedinte in cazul delegarii incheierii actelor juridice in numele Asociatiei

(9) Consiliul director se intruneste, la nevoie, in sedinte, teleconferinte sau videoconferinte, in orice locatie din tara, in urma convocarii Presedintelui, afisata pe site-ul oficial de internet al Asociatiei cu cel putin 1 zi inainte de data tinerii sedintei.

(10) Membrii Consiliului director se pot intruni si fara convocare in sedinte, teleconferinte sau videoconferinte ad-hoc (de indata), in orice locatie din tara, fara indeplinirea vreunei formalitati de convocare, cu conditia sa fie prezenti toti membrii Consiliului director. Retragerea unui membru din cadrul intrunirii NU atrage pierderea cvorumului, deciziile putand fi luate de catre ceilalti membri prezenti.

(11) Membrii Consiliului director participa la intruniri numai personal, participarea prin imputernicit nefiind posibila.

(12) La intrunirile Consiliului director pot participa si Cenzorii, insa fara drept de vot, precum si orice alte persoane invitate de cel putin unul dintre membrii Consiliului director, participarea persoanelor invitate fiind supusa totusi aprobarii prealabile a Consiliului director.

(13) Intrunirea Consiliului director este condusa de catre Presedintele Asociatiei, iar in absenta acestuia, de catre decanul de varsta al membrilor prezenti.

(14) Conducatorul intrunirii va desemna secretarul intrunirii in persoana reprezentatului colaboratorului extern cu care Asociatia are incheiat contract de furnizare de servicii de secretariat (daca exista) sau, in lipsa colaboratorului extern, in persoana oricarei alte persoane. Foaia colectiva de prezenta va fi semnata de catre toti membrii Consiliului director prezenti la sedinte, iar in cazul teleconferintelor si a videoconferintelor prezenta membrilor Consiliului director va fi consemnata in cadrul procesului verbal.

(15) Consiliul director este statutar constituit daca la data, ora si locul stabilite pentru tinerea intrunirii sunt prezenti cel putin doi membri, cu exceptia intrunirile ad-hoc la care trebuie sa fie prezenti toti membrii Consiliului director. Retragerea unui membru din cadrul intrunirii NU atrage pierderea cvorumului, deciziile putand fi luate de catre ceilalti membri prezenti.

(16) Cu toate acestea, pentru a asigura buna functionare a Consiliului director si, pe cale de consecinta, a Asociatiei, dupa trecerea a 30 minute de la ora stabilita prin convocator pentru inceperea intrunirii, Consiliul director este statutar constituit si numai prin prezenta Presedintelui, urmand ca deciziile Consiliul director sa fie luate doar de catre Presedinte.

(17) Membrul Consiliului director care, intr-o anumita problema supusa deciziei Consiliului, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai (rudele sotului) pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Incalcarea oricareia dintre interdictiile din acest aliniat constituie abatere disciplinara grava.

(18) Membrul Consiliului director care incalca dispozitiile aliniatului precedent este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

(19) Deciziile Consiliului director se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti in sedinta.

(20) In caz egalitate de voturi, votul Presedintelui este decisiv.

(21) Intrunirile Consiliului director vor fi inregistrate audio/, urmand ca procesul verbal al intrunirii sa fie redactat ulterior de catre secretarul sedintei in baza inregistrarii audio. Deliberarile se consemneza pe scurt, iar deciziile se consemneaza integral. Inregistrarile audio sunt destinate exclusiv uzului intern al secretarului si nu vor fi puse la dispozitia altor persoane, urmand a fi sterse in termen de cel mult 1 luna de la crearii lor.

(22) Procesul verbal al intrunirii Consiliului director, impreuna cu foaia colectiva de prezenta, daca este cazul, si/sau orice alte documente ce constituie anexe la procesul verbal vor fi semnate/contrasemnate, in atatea execmplare cate sunt necesare pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare in registrele publice, daca este cazul, numai de catre secretarul sedintei care le va inregistra apoi in registrul de corespondenta al Asociatiei.

(23) Pentru informarea membrilor, deciziile Consiliului director se afiseaza pe site-ul de internet oficial al Asociatiei,  in sectiunea speciala pe care o pot accesa doar membrii Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si parola, in vederea asigurarii confidentialitatii si sigurantei datelor cu caracter personal ori in sectiunile publice ale site-ului oficial de internet al Asociatiei daca D.C.P. (nume, prenume, adresa de domiciliu, C.N.P., seria si numarul cartii de identitate, date bancare etc.) care nu sunt necesare scopului afisarii au fost anonimizate in mod corespunzator

(24) Deciziile Consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre  membri care nu au luat parte la sedinta Consiliului director sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre decizie sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz, prevederile art.10 alin.2 paragraful (ix) aplicandu-se in mod corespunzator.

(25) Calitatea de membru in Consiliul director se pierde in aceleasi conditii in care se pierde si calitatea de membru al Asociatiei, precum si prin revocare de catre Adunarea generala.

(26) De asemenea, avand in vedere ca pentru inregistrarea noilor membrii ai Consiliului director in Registrul special al judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul Asociatia este necesara depunerea certificatelor de cazier fiscal ale acestora, membrii noi care NU prezinta persoanei imputernicite cu inregistrarea modificarilor originalele certificatelor de cazier fiscal in termen de maximum 15 zile de la data alegerii lor, isi pierd de drept calitatea de membru in Consiliul director, fara indeplinirea vreunei formalitati, functiile in discutie ramanand vacante pana la alegerea altor membri de catre Adunarea generala.

(27) Componenta nominala a PRIMULUI Consiliu director si functiile ocupate sunt redate mai jos:

 1. Presedinte - POP SORIN VASILE (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 2. VicePresedinte chinotehnic - CERNA AUREL SORIN (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii),
 3. Vicepresedinte organizatoric – ADAM ROBERT (din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal, restul datelor de identificare au fost eliminate din forma statutului destinata publicarii).

 

Art. 14 Organul de control financiar intern – Cenzorul

(1) Avand in vedere imprejurarea ca, la constituire, numarul asociatilor NU este mai mare de 15, numirea unui Cenzor nu este obligatorie (art. 27 alin. 2 din O.G. nr.26/2000).

(2) De la data la care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, numirea Cenzorului se va face conform prevederilor O.G. nr. 26 / 2000, pentru un mandat de 5 ani si este reeligbil.

(3) Atributiile Cenzorului:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si/sau Consiliului director;
 3. participa la sedintele Consiliului director si ale Adunarii generale, fara drept de vot;
 4. convoaca Adunarea generala in conditiile prezentului Statut,
 5. indeplineste orice atributii stabilite de Adunare Generala sau Consiliul director.

(4) La cererea scrisa a Cenzorului, comunicata catre Asociatie in conditiile prezentului statut, oricare dintre membrii Consiliului director poate da dispozitie ca, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii, sa ii fie comunicate Cenzorului copii certificate de pe orice documente solicitate, indiferent de natura acestora (financiara, fiscala, de organizare si functionare etc). In cazul in care filiala nu are secretar ori acesta este indisponibil din orice motive, comunicarea copiilor certificate de pe documentele solicitate de catre Cenzor se va face de oricare dintre membrii  Consiliului director.

(5) Necomunicarea  copiilor certificate de pe toate documentele solicitate de catre Cenzor, in termen de maximum 30 zile de la data comunicarii cererii sale, constituie temei al convocarii Adunarii generale in conditiile art.12 alin.7 din prezentul statut, in vederea revocarii membrilor Consiliului director, urmand ca Adunarea generala sa hotarasca revocarea lor sau mentinerea lor in functie.

 

Art.15 Filialele si sucursalele

(1) Prin hotararea Adunarii generale, Asociatia va infiinta filiale si/sau sucursale oriunde pe teritoriul Romaniei, avand competente teritoriale inauntrul granitelor administrative ale judetelor precizate in hotararea Adunarii generale.

(2) Denumirile filialelor si sucursalelor vor respecta dispozitiile O.G. nr. 26/2000.

(3) Asociatia va stabili pentru fiecare filiala si sucursala competenta teritoriala, atat la infiintarea acestora cat si ulterior,  fie ca urmare a infiintarii, desfiintarii, fuziunii, divizarii, dizolvarii si lichidarii de filiale si sucursale, fie din necesitati pur organizatorice, hotararile respective neputand fi atacate in justitie pentru motive de oportunitate, ci doar pentru motive de nelegalitate.

(5) In cazul prevazut la aliniatul precedent, hotararea Asociatiei de stabilire a noii competente teritoriale a unei filiale sau sucursale existente, care va putea atrage inclusiv schimbarea denumirii filialei prin adaugarea sau stergerea denumirii unei regiuni/judet, va fi adusa in mod corespunzator la indeplinire de catre membrii filialelor vizate, prin votarea in cadrul Adunarilor generale ale filialelor vizate a modificarilor la statutele lor si inregistrarea modificarilor la instantele judecatoresti competente in termen de cel mult 3 luni de la data publicarii hotararii Asociatiei pe site-ul oficial de internet al Asociatiei  .

(5) Prin "competenta teritoriala" se intelege dreptul filialelor si sucursalelor de a incheia, in nume propriu, actele juridice aferente si necesare desfasurarii activitatilor chinologice prevazute in statutul propriu numai in interiorul granitelor administrative ale judetelor in care sunt organizate, cu exceptiile prevazute in statutele proprii. In niciun caz, filialele si sucursalele NU pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, decat pe baza deciziei prealabile scrise a Consiliului director al Asociatiei

 

Art. 16 Fuziunea si divizarea

(1) Hotararea de fuziunea sau de divizare a Asociatiei se ia cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor Asociatiei, in conditiile si cu respectarea dispozitiilor O.G. nr. 26 / 2000.

 

Art. 17 Dizolvarea si lichidarea

(1) Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se va face numai in conditiile si cu respectarea dispozitiilor O.G. nr.26/2000.

 

Art. 18 Destinatia bunurilor in caz de dizolvare

(1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, daca legea in vigoare la data lichidarii nu permite altfel.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise fara nici o restrictie catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, dupa parcurgerea procedurii prevazute in aliniatele 3 - 9, de mai jos.

(3) In termen de 30 zile calendaristice de la data numirii lichidatorilor Asociatiei in conditiile O.G. nr.26/2000, orice membru interesat va comunica membrilor Comisiei de Cenzori o propunere de transmitere a bunurilor Asociatiei catre o persoana juridica de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

(4) In termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului mai sus mentionat, membrii Comisiei de Cenzori, vor intocmi un raport in care vor mentiona toate propunerile primite, rezultatul verificarilor lor cu privire la existenta scopului identic sau asemanator al persoanelor juridice in discutie si evaluarea fiecarui bun.

(5) Inauntrul aceluiasi termen de 15 zile calendaristice, oricare membru al Comisiei de Cenzori va convoca Adunarea generala (si persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, prin reprezentantii lor legali), in conditiile art.12 alin.7.

(6) Adunarea generala, prezidata de lichidator, va hotari, asupra transmiterii bunurilor ramase in urma lichidarii, catre una sau mai multe persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator mentionate in raportul membrilor Comisiei de Cenzori, chiar daca rezultatul verificarilor acestora cu privire la existenta scopului identic sau asemanator este unul negativ.

(7) Adunarea generala poate hotari si ca transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun sau asupra mai multor bunuri sa se faca in indiviziune, asupra mai multor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, precum si ca anumite bunuri sa fie transmise in proprietatea exclusiva a unei persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

(8) In cazul in care, printre bunurile care urmeaza a se transmite se afla si terenuri, la sedinta Adunarii generale va participa si un notar desemnat de lichidator, procesul verbal al sedintei Adunarii generale urmand a se incheia in forma autentica, persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator carora li s-au transmis bunurile Asociatiei (terenuri sau nu), asigurand, pe loc, plata sumelor necesare autentificarii, proportional cu valoarea bunurilor transmise, sub sanctiunea revocarii de drept, fara indeplinirea altor formalitati, a hotararii de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului pentru care nu s-a achitat cota proportionala.

(9) In cazul revocarii de drept mai sus amintite, atribuirea bunurilor ramase se va face cu aplicarea corespunzatoare a clauzelor mentionate la aliniatele 3 - 8, termenul de 30 zile calendaristice prevazut la alin.3 urmand sa curga de la data tinerii Adunarii generale mentionate la aliniatul precedent.

 

Art. 19   Comunicarile

(1) Orice comunicare intre Asociatie si membrii sai ori intre  Asociatie si membrii organelor de administrare si control financiar intern se va realiza prin afisare pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, in sectiunea speciala pe care o pot accesa doar membrii Asociatiei, pe baza de cont de utilizator si parola, in vederea asigurarii confidentialitatii si sigurantei D.C.P., ori in sectiunile publice ale site-uluiui oficial de internet al Asociatiei daca D.C.P. (nume, prenume, adresa de domiciliu, C.N.P., seria si numarul cartii de identitate, date bancare etc.) care nu sunt necesare scopului afisarii au fost anonimizate in mod corespunzator.

(2) In exercitarea cu buna credinta a dreptului si obligatiei corelative de comunicare si informare, data luarii la cunostinta asupra aspectelor afisate pe site, se considera a fi data afisarii pe site-ul oficial de internet al Asociatiei, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.

(3) De asemenea, comunicarile intre Asociatie si membrii saisau intre Asociatie si membrii organelor de administrare si control se pot realiza, in scris, la adresele postale de sediu/domiciliu/corespondenta ori adresele electronice comunicate  la data constituirii Asociatiei ori la data aderarii  la aceasta sau la data numirii intr-o functie in cadrul unui organ de administrare sau de control ori la data comunicarii catre Asociatiei a modificarii acestora:

 1. prin primirea inscrisului de catre partea destinatara sau
 2. prin scrisoare transmisa EXCLUSIV printr-un serviciu de curierat rapid ori
 3. prin intermediul executorului judecatoresc sau
 4. prin mesaj email

(4) Data comunicarii mentionate la aliniatul precedent se considera, dupa caz:

 1. data la care inscrisul a fost primit de partea destinatara, sub semnatura si data aplicata pe inscris de destinatar sau functionarul ori reprezentantul conventional/legal al acestuia,
 2. data primei avizari a partii destinatare de catre serviciul de curierat rapid cu privire la existenta scrisorii, chiar daca partea destinatara a refuzat primirea scrisorii sau nu s-a prezentat (indiferent de motive) la serviciul de curierat in vederea ridicarii acesteia ,
 3. data indeplinirii procedurii de comunicare de catre executorul judecatoresc.
 4. data si ora expedierii mesajului email, avand in vedere specificul acestui mijloc de comunicare care asigura transmiterea instantanee a mesajului, indiferent de data si ora la care destinatarul a citit mesajul email si/sau fisierele atasate acestuia, dispozitiile deciziei nr. 34/2016, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila – privind aplicarea dispozitiilor art. 1326 Cod civil, aplicandu-se in mod corespunzator.

(5) Orice comunicari intre membrii Asociatiei si Asociatie sau intre membrii Asociatiei si membrii organelor de administrare si control, ori intre membrii organelor de administrare si control si Asociatie se va realiza in scris, NUMAI  conform prevederilor aliniatelor  3 si 4 de mai sus, care se aplica in mod corespunzator, cu exceptia comunicarilor care privesc formularele tipizate privind dobandirea calitatii de membru, informarea privind prelucrarea D.C.P. si declaratiile privind beneficiarii reali, precum si cele cale privesc copiile actelor de identitate, care se vor realiza EXCLUSIV potrivit clauzelor continute in art. 7 alin. 5 si 21 de mai sus sau potrivit reglementarilor Asociatiei si ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P.

 

Art. 20 Dispozitii speciale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

(1) Persoanele fizice care intra in contact cu Asociatia constituie persoane vizate, in intelesul dispozitiilor art. 4 alin. 1 G.D.P.R.

(2) Datele de identificare ale persoanelor vizate reprezinta D.C.P.,  in intelesul dispozitiilor art. 4 alin. 1 G.D.P.R.

(3) Prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate se va face de catre Asociatie numai cu respectarea stricta a G.D.P.R. si a legislatiei nationale in domeniu.

(4) A.Ch.R. (la care Asociatia aspira sa adere) si asociatiile teritoriale / cluburile membre ale A.Ch.R. actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar asociatiile teritoriale / cluburile membre sunt "intreprinderile afiliate/controlate".

(5) A.Ch.R. si asociatiile teritoriale / cluburile sale membre au incheiat Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal anexa la Statutul A.Ch.R., conform dispozitiilor art. 26 G.D.P.R. in care sunt stabilite scopurile si temeiurile prelucrarilor, tipurile de prelucrari, tipurile de persoane vizate, tipurile de D.C.P. prelucrate, categoriile de destinatari ai D.C.P., masurile de asigurare a prelucrarii legale si a protectiei D.C.P. etc.

(6) Prelucrarea de catre A.Ch.R. si asociatiile teritoriale / cluburile membre a D.C.P. cu incalcarea G.D.P.R. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 4% din veniturile acestora din anul fiscal precedent incalcarii.

(7) Pe cale de consecinta, de la data aderarii Asociatiei la A.Ch.R., Asociatia se obliga sa prelucrareze D.C.P. ale persoanelor vizate numai in conformitate cu G.D.P.R., cu Acordul mai sus mentionat, cu alte reglementari ale A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P. si reglementarile proprii in domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P. In cazul in care reglementarile Asociatiei din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P. contravin reglementarilor A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P., atunci doar aceste din urma reglementari se aplica.

(8) In vederea protejarii interesului colectiv al A.Ch.R. si al asociatiilor teritoriale / cluburilor membre  fata de neglijenta sau reaua-credinta in actualizarea D.C.P. ale beneficiarilor reali, calitatea de  asociat cu drept de vot se  transforma in cea de asociat fara drept de vot de drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut:

 1. fie la data de 16 decembrie a anului in care asociatul cu drept de vot NU a comunicat Asociatiei declaratia anuala de actualizare a D.C.P. (al carei formular este afisat pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.),
 2. fie in cea de-a 16-a zi calendaristica de la data modificarii oricarora dintre D.C.P. constand in * nume si prenume, * adresa domiciliu sau de resedinta, * cetatenia si * numarul si seria actului identitate, pentru care membrul fondator/titular NU a comunicat Asociatiei declaratia de actualizare a D.C.P. (al carei formular este afisat pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.).

(9) De asemenea, in vederea protejarii interesului colectiv al A.Ch.R. si al asociatiilor teritoriale / cluburilor membre fata de eventualul refuz al membrilor lor sau al membrilor organelor de adminstrare de a-si da consimtamantul la prelucrarea D.C.P. sau fata de retragerea consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii calitatii de membru al Asociatiei sau de membru al organului de administrare al Asociatiei si a indeplinirii obligatiilor legale ce revin in acest sens Asociatiei si A.Ch.R., calitatea de membru si/sau de membru al organului de administrare al Asociatiei se pierde, de drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in statut la data la care membrul isi retrage consimtamantul la prelucrarea D.C.P.  in scopul exercitarii calitatii de membru al Asociatiei sau de membru al organului de administrare al Asociatiei si a indeplinirii obligatiilor legale ce revin in acest sens Asociatiei si A.Ch.R.

 

Art. 21 Sumar acronime

(1) In cuprinsul prezentului statut, acronimele folosite au urmatoarele semnificatii:

 1. Ch.R. - Asociatia Chinologica Romana,
 2. E.C.M. - Asociatia EURO CLUB MIORITIC,
 3. N.P. - Codul numeric personal sau, pentru cetatenii straini, orice echivalent al acestuia,
 4. O.R. - Cartea de Origine Romana,
 5. C.P. - Datele cu caracter personal,
 6. C.I. - Federatia Chinologica Internationala,
 7. G. - Ordonanta Guvernului.

 

Art. 22 Data semnarii si numarul de exemplare

(1) Prezentul statut a fost semnat de catre membrul fondator CERNA AUREL SORIN, personal, si de catre membrii fondatori ADAM ROBERT si POP SORIN VASILE, prin mandatar BĂGIA LUCIAN, in cinci exemplare, astazi 28.12.2020.

Sibiu, str. Strandului, nr. 11, jud Sibiu
euroclubmioritic@gmail.com
 
luni-vineri de la 15:00 la 17:00